Printer-friendly version

popisBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL

I

INTECO

Integrovaný koučink - projekt Školy manažerského rozvoje.

K

Karteziánské kvadranty

nástroj pro rozhodování užívaný v rámci koučinku, kdy klasické bilancování v rámci rozhodování typu +/-, pro/proti, je navíc rozšířeno o další dimenzi možných zisků a ztrát v případě + i – varianty rozhodnutí. Základem jsou 4 otázky: Co se stane, když to udělám; co se stane, když to neudělám; co se nestane, když to udělám;  co se nestane, když to neudělám; odpovědi na ně postupně vepisujeme do 4 připravených kvadrantů.

Konstrukt

Když něco prožíváme, děláme, je velice důležité, jak o tom přemýšlíme, tzn. jaké konstrukty si o dané situaci vytváříme, protože naše konstrukty nás mohou brzdit či naopak nám pomáhat dosahovat naše cíle.

Konstruktivismus

Kostruktivismus je filozofický směr, který má za to, že realita není člověkem objektivně dána jako fakt, ale je stále znovu konstruována v rámci mezilidské komunikace. Zásadní roli při konstruování reality hraje tedy jazyk. Díky němu a historicky vnímaným významům slov si každý z nás vytváří (konstruuje) svou objektivní realitu v rámci daného sociálního systému. Realita je sociální konstrukcí.

Kritická proměnná

proměnná, která má kritický význam pro dosažení úspěchu v dané činnosti; používá se zejména v rámci koučování při výkonu jako nástroj pro popis reality

L

Life Coaching / Životní koučink

koučování osobních témat, např. dosahování osobních cílů, seberozvoj, životní spokojenost, řešení osobních krizí a problémů

N

NLP

Neurolingvistické programování – psychoterapeutická metoda, vyvinutá v 70. letech 20. stol. v kalifornské Santa cruz; autory jsou Richard Bandler (matematik a programátor) a John Grinder (lingvista, psycholog); vychází z práce M. H. Ericksona, V. Satirové a F. Perlse, kybernetiky systémové teorie; z terapie rozšířeno do komerční oblasti – výcvik manažerů a profesionálů v oblasti komunikace. Název metody může být z dnešního pohledu poněkud zavádějící: neuro označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme smysly; lingvistické - označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno
právě pomocí jazyka; programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace
na základě jazykového zhodnocení vnímané situace. V ČR existuje Institut pro NLP (www.nlp.cz).

S

Shazer, Steve de

(1940 - 2005) byl psychoterapeut, autor a zakladatel Centrum krátkodobé rodinné terapie (Brief Family Therapy Center - BFTC, 1978). Vytvořil sepolu se svou ženou Insoo Kim Berg na řešení zaměřená přístup v terapii (Solution Focused aproach - SFA) . Napsal šest knih, které byly přeloženy do 14 jazyků, a řadu dalších statí.

SMART model

z angl. „chytrý“, jinak mnemotechnická pomůcka pro používaná pro stanovení cílů; používaná také v rámci projektového řízení, zadávání úkolů apod. Autorství bývá přisuzováno G. T. Doranovi. Jednotlivá písmena slova SMART znamenají: S – specifický, M – měřitelný, A – akceptovatelný / ambiciózní, R – reálný, T – termínovaný.

Solutions Focused Approach (SFA)

přístup zaměřený na řešení vychází z terapeutického přístupu, který začali v 70. letech minulého století rozvíjet Steve de Shazer se svou ženou Insoo Kim Berg. Ti v Milwaukee založili Centrum pro krátkou rodinnou terapii - The Brief Family Therapy Center (BFTC) a rodinu. Pro svou efektivitu si přístup zaměřený na řešení získává stále větší oblibu také v rámci podnikatelského prostředí. SFA – přístup zaměřený na řešení umožňuje vyhnout se rozvláčnému analyzování příčin problému a umožňuje se soustředit na dosažení klientem požadovaného řešení.


Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL