Printer-friendly version

popisBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
ALL

A

Asociace integrativních koučů

profesní asociace sdružující kouče využívající ve své práci integrativní koučování

Atkinson Marylin

Kanaďanka, psycholožka, koučka a mezinárodně uznávaná školitelka koučů, zakladatelka a ředitelka Erickson College International, hlavní autorka trojdílné série knih Koučink – věda i umění; koučink spojuje s NLP, Přístupem zaměřeným na řešení a prací M. H. Ericksona; její koučovací systém a strategie byly nazvány zlatým standardem koučování (Gold Standard of Coaching).

B

Berg, Insoo Kim

(1934 – 2007) Američanka korejského původu. Psychoterapeutka, které vytvořila spolu se svým manželem Stevem de Shazerem koncept na řešení zaměřené terapie (Solution Focused aproach - SFA) . V Milwaukee roku 1978 společně založiili Centrum krátkodobé rodinné terapie (Brief Family Therapy Center - BFTC).

Bussiness Coaching / profesní / firemní koučink

koučování témat týkajících se zvyšování efektivity a pracovní výkonnosti (výkonové koučování), práce na projektech, formování strategií, vizí, cílů a jejich naplňování, řešení pracovních problémů a krizových situací apod.

D

DUO (ART) princip

mnemotechnická pomůcka zahrnující v sobě principy principy koučování; v angličtině: A- awereness, R – responsibility, T – trust; v češtině používáme označení DUO: D – důvěra a sebedůvěra k vnitřnímu potenciálu učit se, u – uvědomění – neposuzující pozorování pomáhající jasnosti „aha“, O – odpovědnost – ochota a odvaha k volbě/rozhodnutí; dobrý koučovací rozhovor vždy vede ke zvýšenému uvědomování si, větší zodpovědnosti a vyšší důvěře.

E

Erickson College International

škola koučování se sídlem v Kanadském Vancouveru, jejíž zakladatelkou je Dr. Marilyn Atkinson; škola je certifikována ICF; dnes po celém světě založeno Ericksonových koučovacích center; více na www.erickson.edu).

Erickson Milton H.

(1901-1980), americký psychiatr, psycholog, hypnoterapeut, velice úspěšný pragmatický psychoterapeut, který razantně změnil pohled na hypnózu a její místo v psychoterapeutické praxi; zakladatel ericksoniánské psychoterapie, krátké strategické terapie a na řešení orientovaného přístupu.

G

Gallwey Timothy W.

úspěšný americký kouč; původně profesionální hráč a trenér tenisu; je autorem metody Inner Game, zakladatelem koučování a společnosti The Inner Game Corporation.

GROW model

z angl. „růst“ jinak mnemotechnická pomůcka pro model koučování Sira Johna Whitmorea, písmena slova GROW jsou prvními písmeny označující 4 fáze koučování podle tohoto modelu. G – „Goals“,
stanovování cílů; R – „Reality“, realita, popis současného stavu situace; O – „Options“, možnosti, fáze generování možných řešení dané situace; W – „Will“, vůle, stanoveí akčního plánu a jednotlivých akčních kroků.

I

ICF

zkratka International Coach Federation – Mezinárodní federace koučů, největší světová organizace profesionálních koučů, sdružuje přes 17000 koučů v 95 zemích světa; definuje standardy pro práci kouče, zajišťuje certifikaci koučů a koučovacích škol; www.coachfederation.com; česká sekce ICF www.coachfederation.cz

INTECO

Integrovaný koučink - projekt Školy manažerského rozvoje.

K

Karteziánské kvadranty

nástroj pro rozhodování užívaný v rámci koučinku, kdy klasické bilancování v rámci rozhodování typu +/-, pro/proti, je navíc rozšířeno o další dimenzi možných zisků a ztrát v případě + i – varianty rozhodnutí. Základem jsou 4 otázky: Co se stane, když to udělám; co se stane, když to neudělám; co se nestane, když to udělám;  co se nestane, když to neudělám; odpovědi na ně postupně vepisujeme do 4 připravených kvadrantů.

Konstrukt

Když něco prožíváme, děláme, je velice důležité, jak o tom přemýšlíme, tzn. jaké konstrukty si o dané situaci vytváříme, protože naše konstrukty nás mohou brzdit či naopak nám pomáhat dosahovat naše cíle.

Konstruktivismus

Kostruktivismus je filozofický směr, který má za to, že realita není člověkem objektivně dána jako fakt, ale je stále znovu konstruována v rámci mezilidské komunikace. Zásadní roli při konstruování reality hraje tedy jazyk. Díky němu a historicky vnímaným významům slov si každý z nás vytváří (konstruuje) svou objektivní realitu v rámci daného sociálního systému. Realita je sociální konstrukcí.

Kritická proměnná

proměnná, která má kritický význam pro dosažení úspěchu v dané činnosti; používá se zejména v rámci koučování při výkonu jako nástroj pro popis reality

L

Life Coaching / Životní koučink

koučování osobních témat, např. dosahování osobních cílů, seberozvoj, životní spokojenost, řešení osobních krizí a problémů

N

NLP

Neurolingvistické programování – psychoterapeutická metoda, vyvinutá v 70. letech 20. stol. v kalifornské Santa cruz; autory jsou Richard Bandler (matematik a programátor) a John Grinder (lingvista, psycholog); vychází z práce M. H. Ericksona, V. Satirové a F. Perlse, kybernetiky systémové teorie; z terapie rozšířeno do komerční oblasti – výcvik manažerů a profesionálů v oblasti komunikace. Název metody může být z dnešního pohledu poněkud zavádějící: neuro označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme smysly; lingvistické - označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno
právě pomocí jazyka; programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace
na základě jazykového zhodnocení vnímané situace. V ČR existuje Institut pro NLP (www.nlp.cz).

S

Shazer, Steve de

(1940 - 2005) byl psychoterapeut, autor a zakladatel Centrum krátkodobé rodinné terapie (Brief Family Therapy Center - BFTC, 1978). Vytvořil sepolu se svou ženou Insoo Kim Berg na řešení zaměřená přístup v terapii (Solution Focused aproach - SFA) . Napsal šest knih, které byly přeloženy do 14 jazyků, a řadu dalších statí.

SMART model

z angl. „chytrý“, jinak mnemotechnická pomůcka pro používaná pro stanovení cílů; používaná také v rámci projektového řízení, zadávání úkolů apod. Autorství bývá přisuzováno G. T. Doranovi. Jednotlivá písmena slova SMART znamenají: S – specifický, M – měřitelný, A – akceptovatelný / ambiciózní, R – reálný, T – termínovaný.

Solutions Focused Approach (SFA)

přístup zaměřený na řešení vychází z terapeutického přístupu, který začali v 70. letech minulého století rozvíjet Steve de Shazer se svou ženou Insoo Kim Berg. Ti v Milwaukee založili Centrum pro krátkou rodinnou terapii - The Brief Family Therapy Center (BFTC) a rodinu. Pro svou efektivitu si přístup zaměřený na řešení získává stále větší oblibu také v rámci podnikatelského prostředí. SFA – přístup zaměřený na řešení umožňuje vyhnout se rozvláčnému analyzování příčin problému a umožňuje se soustředit na dosažení klientem požadovaného řešení.

Strategie Walta Disneyho

W. Disney (1901-1966) americký filmový producent, režisér, scénárista, animátor, který silně ovlivnil zábavní průmysl; zakladatel Walt Disney Productions, nyní The Walt Disney Company s ročním obratem cca 35 miliard dolarů; strategie řešení projektů v jeho společnosti spočívala údajně v rozdělení jednotlivých fází projektu a striktním dodržováním směrů komunikace mezi fázemi i týmy; v koučinku používáme zejména při plánování projektů, kdy vedeme koučovaného do přemýšlení o projektu z hlediska tří fází (osob): Vizionář/snílek, Realizátor, Kritik, v tomto pořadí.

Systemický přístup

Systemický koučink vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi (sociální práce, psychoterapie, poradenství, management apod.). Je stylem myšlení na řešení orientovaným. Tento styl myšlení se rozšířil ve druhé polovině 20. století. Systemický přístup přistupuje ke světu jako neobjektivnímu, neexistuje objektivní realita (lidské poznání je jako biologický fenomén podmíněno vnitřní strukturou organizmu a jako takové na podněty reaguje – vidí to, co vidí, slyší a chápe to, co slyší a chápe. Každý to má jinak. Naopak systemický přístup připouští mnoho úhlů pohledů, mnoho pravd. 

W

Whitmore Sir John

úspěšný britský kouč, poradce a pedagog; původně automobilový závodník a člen automobilové stáje Ford. Bývá považován za jednoho ze zakladatelů koučinku, je autorem koučování podle modelu GROW.


Page:  1  2  3  (Next)
ALL